İsmet Çıtak Sigorta


Zeyilname nedir?

Sigorta sözleşmesi süresince poliçe üzerinde yapılacak tüm değişikliklerin yapıldığı ek belgeye zeyilname denir ve zeyilname sigorta poliçesinin ayrılmaz ekidir. Zeyilname poliçe ile bir hüküm ifade eder.

“Tecdit” ne demektir?

Sigorta poliçeleri 1 yıl süre için hazırlanır. Yıl sonunda yapılan poliçenin yenilenmesine tecdit denir. Tecdit müşterinin isteği doğrultusunda tanzim edilir.

Araç satıldığı zaman yeni alıcıya kasko sigortası devir edilir mi?

Kasko Sigortası Genel Şartlarının C.5 maddesine istinaden aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni alıcıların kendi adlarına poliçe yaptırmaları gerekmektedir.

Kasko Sigorta Poliçelerinde yer alan Enflasyon Koruma teminatı neleri kapsamaktadır?

Sigorta edilen taşıtın poliçe üzerinde yazılı bulunan sigorta bedeli (radyo-teyp, telsiz, telefon, taşınan emtea ve benzeri ek teminatlar hariç) poliçede kayıtlı yıllık azami oranda artışa tabidir. Bu oran hiçbir şekilde aynı dönem içinde geçerli olan poliçede yazılı enflasyon oranını geçemeyeceği gibi hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa değerinin üzerinde olamaz.

Anlaşmalı ve anlaşmasız servis arasındaki fark nedir?

Anlaşmalı servislerimizde eksper çağırılması, dosyanın takibi gibi işlemleri servisimiz gerçekleştirmektedir. Bu servislerde hasarla ilgili herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur. Aracınız tamir edildikten sonra sadece teslim alma formunu imzalayarak aracınızı teslim alabilirsiniz.

Kasko Sigortalarında aracın dışındaki aksesuarlar teminata dahil midir?

Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir.

Araçlarda taşınan yükün de Kasko Sigorta Teminatına dahil edilmesi mümkün müdür?

Evet mümkündür. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtea, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

Hasarsızlık indirimleri şirket değişiklerinde ve araç değişiklerinde devam eder mi?

Kasko Sigortalarında sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca araç değişikliklerinde de hasarsızlık indirimleri devam ettirilir.

Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

 

Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi hasar alınca bir alt kademeye mi iner, sıfırlanır mı?

Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye iner.

Trafik sigortası, poliçe vadesinden sonra yaptırılırsa hasarsızlık indirim hakkı kaybolur mu?

Hasarsızlık indirimi devam eder. Ancak, poliçe bitiş tarihinden itibaren her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

Trafik sigortasında, kazanın bildirilmesinde zaman aşımı ne kadardır?

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek zorundadır. Zarar gören ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Mülkiyet değişikliğinde trafik sigortası nasıl işler?

Poliçe süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta poliçesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra iptal olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptalin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Trafik sigortasında araç satıldığı zaman yeni alıcıya poliçe devir edilir mi?

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Trafiğe ilk kez çıkan araçların poliçeleri hangi kademeden tanzim edilir?

Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) 4. basamaktan poliçe tanzim edilir.

Ruhsat tescil tarihi geçeli 35 gün oldu, hangi oranda zamlı prim uygulanır?

Tescil tarihinden 30 gün sonra, her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

Trafik sigortasında kısa süreli poliçe tanzim edilir mi?

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plaka olması ve yabancı plaka olması halinde tanzim edilir.

Ruhsatın birden fazla kişiye kayıtlı olması durumunda poliçe kimin adına tanzim edilir?

Poliçe tanzim edilirken herhangi birinin adına poliçe tanzim edilir. Diğer şahıslara ait bilgiler poliçe üzerine açıklama olarak yazılır.

 

Evimin önünde park halinde duran arabama birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?

En yakın polis ya da jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir.

Trafik sigortam kendi aracıma gelen hasarı karşılar mı?

Hayır. Trafik Sigortası, sadece aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz zararı karşılar. Kendi aracınızla ilgili hasarlar, başka bir sigorta sözleşmesinin konusunu oluşturan kasko sigortasından karşılanır.

Araba kredisi aldığım banka, kendi sigorta şirketinden poliçe kestirmem için zorluyor, böyle bir hakkı var mı?

Sigorta Murakabe Kanununa göre; kredi veren kuruluş sözleşme ile krediye konu olan aracın sigortalanmasını şart koşabilir, fakat sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin şartlar hükümsüzdür.

Kusurun % 100 karşı tarafta olduğu bir kazada, kasko poliçemi devreye sokarsam, hasarsızlık indirim hakkım yanar mı?

Kusurun 8/8 karşı tarafta olduğu kazalarda, kaskoyu devreye sokmanız halinde, hasarsızlık indirim hakkınız bozulmaz.

Cam ve far hasarlarında hasarsızlık indirimim yanar mı?

Cam ve far hasarlarında ilk defada hasarsızlık indirimi bozulmaz.

Aracımı, bir başkasına el senedi ile sattım, alan kişi bir kaza yaparsa ben sorumlu olur muyum?

Mevzuata göre araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği ancak noter satışı ile mümkündür. Aracınızın el değiştirme işi noter kanalı ile yapılmadığı için işleten sıfatınız kaybolmadığından aracınızın karışmış olduğu her türlü kazada yükümlülüğünüz devam eder.

Araba kredisi aldığım banka araç üzerine ipotek koydu. Ödemede zorlanınca aracımı bir yakınıma el senedi ile sattım. Aracın kaskosu banka tarafından benim üzerime yapılıyor, bir kaza olursa hasar ödemesini bana mı, satın alana mı yaparsınız?

Hasar ödemesi ruhsat sahibi olan kişiye yapılır.

Kırmızı ışıkta beklerken, arkadan bir araç bana vurdu, trafik raporunda karşı taraf % 100 suçlu bulundu. Ama yapılan alkol kontrolünde bende 0,80 promil alkol tespit edildi, kasko hasarımı öder mi?

Kazaya kusurunuzla sebebiyet vermediğiniz için hasarınız ödenir.

Neden hasar ödemesinde KDV yi eklemediniz?

KDV ödemesini yapabilmek için fatura aslının hasar dosyasında bulunması gerekmektedir. Faturanın aslının gönderilmesi halinde, KDV tutarı hasar tazminatına eklenecektir

 

Ferdi kaza sigortası nedir?

Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu yani ani, harici ve irade dışı bir etki ile kişinin ölmesi veya sürekli sakat kalması hallerinde tazminat ödeyen bir sigorta türüdür.

Hangi haller kaza sayılır?

Ani, irade dışı ve harici bir etkinin olması gerekir. Mesela düşmek, trafik kazası geçirmek, yanıklar gibi. Buna karşılık hastalık, intihar, sarhoşluk, her türlü cerrahi müdahale ise kaza sayılmaz.

Sadece ölüm ve sakatlık için mi teminat verilmektedir?


Ölüm ve sürekli sakat kalma hallerinin yanı sıra sigortalı isterse kaza sonucu tedavi masrafları ve yine kaza sonucu geçici olarak çalışamama durumunda, kaza tarihinden itibaren en fazla 200 gün süre ile çalışılamayan her gün için gündelik tazminat ödeyen ek teminatlar da mevcuttur.

Coğrafi bir kısıtlama var mıdır?

Ferdi Kaza Sigortası satın aldığınızda, coğrafi bir kısıtlama yoktur. Dünyanın her yerinde geçerlidir.

Deprem teminata dahil midir?

Her sigortada olduğu gibi, bazı haller sigortalı isterse ek sözleşme ile teminata dahil edilebilir. Deprem de bunlardan biridir. Ayrıca spor yapmak, motosiklet kullanmak, terörist eylemler sonucu oluşan zararlar da istenirse satın alınabilir.

Seyahat sigortası nedir?

Seyahat sigortası, yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinizde sağlık veya kaza sonucu tedavi giderleri, yaralanma veya hastalık nedeni ile sigortalının nakli, vefat eden sigortalının nakli, tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajın bulunması, sigortalıya ulaştırılması vb. gibi çok çeşitli teminatlar veren bir sigorta türüdür. Bu sigorta aynı zamanda, ülkelerine girişte vize zorunluluğu koyan ülkelerin, vize işlemleri sırasında istedikleri bir sigorta türüdür.

Herkese Sağlık Ferdi Kaza ve Acil Sağlık Sigortası nedir?

Herkese Sağlık Ferdi Kaza ve Acil Sağlık Sigortası, yüksek sağlık sigorta primlerini karşılayamayan kişiler için, ekonomik bir sigorta türüdür.

Bir yaş sınırlamanız var mıdır?

Bu poliçeyi 1–64 yaş aralığındaki herkes satın alabilir.

Coğrafi bir kısıtlama var mıdır?

Bu poliçe teminatları Türkiye ve KKTC sınırları içinde geçerlidir.

ACİL TIBBİ HASTAHANE MASRAFLARI İLE İLGİLİ İSTİSNALAR:

Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacı ile yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar
Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece uyuşturucu alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalar,
AIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar,
Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması
Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme,
Hamilelik ve doğum,
Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi
Türk kanunları çerçevesinde bir suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucundaki hastalanma ve yaralanmalar
Herhangi bir zihinsel ve ruhsal durum
Kendine kasten zarar verme
Herhangi bir rutin tıbbi bakım veya tedavi
Hastaya ait özel giderler (telefon,minibar,kantin vb.), refakatçi giderleri ve tek kişilik birinci sınıf normal oda giderlerini aşan tutarlar teminat kapsamı dışındadır

Eksik Sigorta nedir?

Sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması gerekir. Eksik sigorta; sigorta bedelinin sigorta değerinden düşük olmasıdır. Eksik sigorta edilmesi halinde kısmi hasarlarda sigorta bedelinin sigorta değerine oranına göre ödeme yapılır.

Örneğin : Binanın değeri 10.000 YTL ancak, siz 5.000 YTL sigorta bedeli ile sigorta ettirdiniz. Kısmi bir hasarda 2.000 YTL lik bir zararınız oluştu. Sigortalıya ödenecek tazminat; 2.000x5.000/10.000 = 1.000 YTL dir.

Görüldüğü gibi gerçek değer üzerinden sigorta ettirmeniz büyük önem taşımaktadır.

Sigorta bedelini Enflasyona karşı nasıl korumalıyız?

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde eksik sigortayı önlemek amacıyla o yıl için tespit edilmiş orana göre enflasyona endeksli poliçe satın almak gerekir.

Apartman dairesi sigorta edildiği zaman poliçede yazılmasa bile apartmanın hangi bölümleri de otomatik olarak sigortalıdır?

Dairenizin dışında bahçıvan evi, garaj, su deposu, kazan dairesi, kapıcı dairesi, asansör, yürüyen merdiven, yıldırımlık, televizyon anteninin hissenize düşen bölümleri otomatik olarak teminata dahildir.

Zorunlu deprem sigortası yaptırmadan, özel sigorta şirketinden daire binasına yangın sigortası ile birlikte deprem teminatı alabilir miyiz?

Öncelikle DASK tarafından daire binanızı deprem teminatına karşı sigorta ettirmeniz gerekir. Ayrıca eşyalarınıza ve DASK bedelinin üzerinde kalan bina bedeline deprem teminatını özel sigortadan yaptırabilirsiniz.

Dahili su hasarı nedeniyle; hem eşyalara, hem de komşu daire binasına ve eşyalarına zarar gelmiştir. Bu zararların karşılanması için hangi tür sigortaya ihtiyaç duyulmaktadır?

Konut paket sigortanızda dahili su teminatınızın ve komşularınıza karşı sorumluluk sigortanızın olması gerekir.

Makine Kırılması Sigortasında kaç yaşa kadar olan makineler teminat altına alınabilmektedir?

Makine Kırılması Sigortasında 7 yaşına kadar olan makineler teminat altına alınabilmektedir.

İnşaat Makinesi poliçesi düzenleyebilmek için sigortalının diğer branşlarda poliçesi olması gerekmekte midir?

Yangın, Kaza, Nakliyat gibi branşlarda poliçesi olan sigortalılarımıza İş Makinesinde teklif verebilmekteyiz.

Elektronik cihaz sigortasında kaç yaşa kadar olan elektronik cihazlar teminat altına alınabilmektedir?

5 yaşa kadar olan elektronik cihazlar teminat altına alınabilmektedir.

İşveren sorumluluk sigortası nedir?

Bu sigorta, işverenin, T.C. tabiyetinde ve SSK Kanununa göre istihdam ettiği personelinin bir iş kazası sonucu ölümlü/ölümsüz bedeni bir zarara uğraması halinde; zarar gören çalışanın veya hak sahiplerinin işverenden tazminat talep etmesi ve/veya SSK’nın işçiye ödeyeceği tazminatı işverene rucu etmesi halinde bu rucuyu da karşılayan bir sigorta türüdür.

Sadece iş kazaları için bir teminat verilmekte midir?

Evet. Ancak işverenin sosyal yardım gayesiyle temin ettiği araçlarla personelinin ev/iş arasında taşınması sırasında meydana gelebilecek trafik kazalarını, meslek hastalıklarını, manevi tazminat taleplerini, görev seyahatlerini de sigorta etmek mümkündür.

Kamyon klozu teminatına hırsızlık ve ıslanma rizikoları dahil midir?

Hayır. Kamyon klozu teminatına hırsızlık ve ıslanma rizikoları dahil değildir.

Emtea (yük) sigortaları ile taşıyıcı sorumluluk sigortaları arasındaki fark nedir?

Emtia (yük) sigortaları yükün sahipleri tarafından yaptırılır. Taşıyıcı sorumluluk sigortaları ise sadece nakliyatçı firmalara yapılabilen bir sigortadır. Nakliyatçı firmalar taşıdıkları malların herhangi bir hasar veya zıyaa uğraması nedeniyle doğabilecek sorumluluklarına karşı, bir limit dahilinde sigorta yaptırabilir.

Kullanılmış olan emtealara, açık kasa kamyonlarla yapılan sevkiyatlara geniş teminat verilebilir mi?

Kullanılmış emtealara ve açık kasa kamyonlarla yapılan sevkiyatlara şirketten şirkete değişmekle birlikte genelde geniş teminat verilmek istenmez.

Dar teminat ne tür hasarları karşılamaktadır?

Dar teminat geminin batması, taşıma aracının yanması, çarpması, devrilmesi, yanması gibi haller sonucunda taşınan yüke gelebilecek hasarları karşılar.

Hangi durumlarda Gemi Yaş Zammı ek primi alınır?

Gemi ile yapılan sevkiyatlarda söz konusu gemi dökme yük taşıyorsa 10, diğer yükleri taşıyorsa 15 yaşından büyükse Gemi Yaş Zammı ek primleri alınır.

 2015 © Tüm Hakkı Saklıdır